De GROS werkgroep Wonen zet zich in voor een goede ouderenhuisvesting in de gemeente Groningen.

In de praktijk houdt dat in dat de werkgroep nauwlettend gaat kijken hoe de gemeente uitvoering geeft aan haar Woonvisie. Wordt er voorbij gegaan aan de belangen van de ouderen, dan trekt de werkgroep aan de bel.

De werkgroep vindt dat veel zaken in de Woonvisie redelijk goed zijn gere-geld maar dat een kritische blik noodzakelijk blijft.
Zo zijn veel naoorlogse appartementencomplexen inmiddels met een lift toe-gankelijk gemaakt voor ouderen. Maar van binnen blijken veel van die wo-ningen nog drempels te hebben zodat ouderen met een rollator of rolstoel er nog steeds niet gemakkelijk in kunnen wonen.
En een ander – heel concreet - punt waar de werkgroep zich voor inzet is: het forse parkeertarief bij de Euroborg. In de flats naast het voetbalstadion wo-nen veel ouderen en zij klagen dat zij door die hoge prijs minder bezoek krij-gen. Vereenzaming ligt daarom op de loer.

De werkgroep vergadert eens in de maand. Verder wil ze het contact met de woningcorporaties de komende tijd aanhalen.

De werkgroep wil - waar nodig – nauwer gaan samenwerken met andere GROS werkgroepen. Want ouderenhuisvesting staat niet los van vervoer, zorg en welzijn. Zo baart het de werkgroep zorgen dat veel ouderenwoningen in de buitenwijken zijn gevestigd, maar dat de stadsbussen binnenkort niet meer tot in de binnenstad komen. Op dit punt ligt dus samenwerking tussen de werkgroepen Wonen en Mobiliteit voor de hand.

De werkgroep is nog op zoek naar nieuwe leden. Primair wordt daarbij van aspirant-leden verwacht dat zij een nieuwsgierige houding hebben. Het heb-ben van inhoudelijke kennis op het gebied van de volkshuisvesting is op zich mooi meegenomen maar komt volgens de werkgroep ook wel vanzelf als men zich verder serieus in de materie verdiept.