In het afgelopen jaar zijn de gevolgen van de overheveling van taken van de landelijke overheid naar de gemeente nu zichtbaar geworden. Vooral de ouderen merken dit doordat er uren in de huishoudelijke zorg werden geschrapt, maar ook omdat ze heel veel zorg zelf moeten gaan regelen. De mensen moeten in hun eigen kracht gaan staan, zegt de overheid en dat lukt vooral kwetsbare ouderen niet! In de praktijk blijkt ook dat ouderen erg terughoudend zijn in het vragen van zorg aan hun familieleden of buren.

Kwetsbare ouderen blijven lang thuis wonen. Zelfs professionals geven soms aan dat er meer zorg nodig is dan er gegeven kan worden. Een zorgelijke ontwikkeling!

Het vergaren van digitale informatie is voor veel ouderen niet eenvoudig omdat ze niet digitaal vaardig zijn.

Ten aanzien van de huisvesting van ouderen kan er nog wel het nodige worden verbeterd. De gemeente wil hier dit jaar mee aan de slag. We houden de vinger aan de pols.

De WIJ- teams zijn bezig met scholing om als professionals beter multi- disciplinair te kunnen werken.

we blijven de ontwikkelingen in de WIJ-teams met belangstelling volgen.

Speerpunten

  1. We willen het overleg met de Thuiszorginstellingen, MJD en WIJ- teams  weer oppakken. De wijkverpleegkundige in de WIJ-teams kan een meerwaarde betekenen voor ouderen, met name bij terugkeer uit het ziekenhuis naar de thuissituatie.
  2. We willen meer contact en overleg met Veilig Thuis / Het Kopland, omdat kwetsbare ouderen een risicogroep vormen voor ouderenmishandeling. We blijven de ontwikkelingen ten aanzien van de veiligheid van ouderen met belangstelling volgen.
  3. De GROS blijft opkomen voor de belangen van mantelzorgers en vrijwilligers. We zoeken naar iemand die ons bij Humanitas kan vertegenwoordigen in de Cluster Mantelzorg.
  4. We willen aandacht geven aan het Sociaal en Cultureel werk in buurthuizen en in de wijken. we pleiten voor voldoende professionele ondersteuning in het buurthuiswerk.
  5. Indien mogelijk willen we het contact met Zorgbelang en klantenorganisaties voortzetten.

Projecten

We willen als werkgroep van GROS in de stad één of twee voorlichtingsmiddagen gaan geven over de veiligheid van ouderen. Denk hierbij aan het bestrijden van ouderenmishandeling, financiële uitbuiting, veiligheid thuis en in de wijken. Hiervoor willen we subsidie vragen van de gemeente.

Contact met de gemeente

De GROS wil graag gesprekspartner van de gemeente blijven waar dit mogelijk is, om de belangen van ouderen in de stad te kunnen behartigen, via de wijken en de buurten. Gelukkig zijn niet alle contacten met ambtenaren verbroken.

SPONN/ Regiotafels

Vanuit GROS hebben we een vertegenwoordiging in de Stuurgroep Participatie Ouderen Noord Nederland. Deze stuurgroep, die  bestaat uit leden met bestuurlijke ervaring uit de vier Noordelijke Provincies, stelt zich ten doel het beleid ten aanzien van ouderen op een heel breed terrein te beïnvloeden en te sturen. We denken hierbij aan gemeenten en provinciale overheden.

Deskundigheidsbevordering

We blijven werken aan deskundigheidbevordering van werkgroepleden.

Afstemming met andere werkgroepen

Gezien de integrale benadering van wonen, welzijn en zorg in de Wmo is het wenselijk de verdere veranderingen op dit gebied samen met de andere werkgroepen van GROS aan te pakken. We werken aan het onderlinge contact.

Vergroten van de sociale samenhang

Op de sociale samenhang zal een nog zwaarder accent komen te liggen omdat we te maken hebben met een participatiesamenleving. Er wordt en groot beroep gedaan op burgers, mantelzorgers en vrijwilligers. een brede ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers op stedelijk- en wijkniveau blijft noodzakelijk. We zijn blij met het werk van Humanitas.

Ouderen met een laag inkomen

Voor ouderen met een laag inkomen zal het moeilijk zijn om mee te doen met de samenleving vanwege het niet indexeren van de pensioenen en de lastenverzwaring waar ze mee te maken hebben. Denk hierbij ook aan de stapeling van kosten van de zorg. Daarom zullen we als GROS gerichte maatregelen en projecten ondersteunen en waar mogelijk initiëren waar die gericht zijn op buurten en wijken. Laagdrempelige en goed toegankelijke activiteiten zijn heel belangrijk , evenals een goed en gevarieerd aanbod van sociaal cultureel werk.  Specifieke aandacht voor allochtone ouderen blijft noodzakelijk.

We blijven het gemeentelijk beleid volgen.